ابزار گیر فشنگی بدون مهره (DC) با دنباله مخروط BT

Direct Collet (DC) Chuck - BT Shank

لازم است با این کالا، پول استاد و فشنگی بدون مهره (DC) متناسب خریداری گردد.

× ارتباط با پشتیبان فروش