پول استاد

Pull Stud

این پول استاد ها در تطابق با استاندارد MAS403 برای دنباله مخروط BT می باشند.