فشنگی بدون مهره (DC)

(Direct Collet (DC

این فشنگی به صورت تکی قابل خرید بوده و با دنباله مخروط فشنگی بدون مهره Direct Collet (DC) Chuck مورد استفاده قرار می گیرد.

× ارتباط با پشتیبان فروش