نگهدارنده کفتراش با دنباله مخروط BT

Face Mill Holder - BT Shank

نامهای دیگر: کف تراش گیر، هلدر کف گرد

استاندارد دنباله مخروط BT شماره MAS403 می باشد.

هنگام خرید نگهدارنده کف تراش، خرید کف تراش اینسرتی (کفتراش اینسرتی – اینسرت AP و کفتراش اینسرتی – اینسرت گرد) مد نظر باشد.

× ارتباط با پشتیبان فروش