فشنگی (کولت) با دنباله مخروط SK

ER Collet Chuck - SK Shank

لازم است با این کالا، پول استاد و  فشنگی ER متناسب به صورت ست فشنگی ER یا فشنگی تکی ER خریداری گردد.

استاندارد دنباله مخروط SK شماره DIN69871-1 می باشد.

× ارتباط با پشتیبان فروش