انگشتی اینسرتی – اینسرت AP

Insert End Mill - AP Insert

نامهای دیگر: انگشتی اینسرتی AP خور

هنگام خرید این کالا، خرید اینسرت AP مد نظر باشد.