میکرومتر ورنیه‌ای خارج سنج

Outside Micrometer

کوچکترین قسمت بندی Resolution=0.01mm

× ارتباط با پشتیبان فروش