واسط مورس به ایزو

ISO-MT Adaptor

دنباله مخروط ایزو می تواند یکی از مخروط های BT، BBT، SK باشد.

 

× ارتباط با پشتیبان فروش