چنگکی پول استاد

Pull Stud Gripper

چنگکی‌های پول استاد عرضه شده طبق استاندارد MAS 304-BT هستند.

× ارتباط با پشتیبان فروش