پایه ساعت مفصلی

Articulated Holder

این نوع پایه ساعت  به سرعت و سهولت با سفت کردن یک پیچ، در هر موقعیت زاویه ای با اطمینان کامل قرار می گیرد و ثابت می ایستد.

پایه ها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند.

× ارتباط با پشتیبان فروش