غلاف و هلدر برش

Blades and Holders for Parting-off

به واسطه نازک بودن هلدر (نگهدارنده تیغچه یا اینسرت برش) نیاز است که از یک غلاف برای نگهداری هلدر داخل تارت یا ابزارگیر دستگاه تراش استفاده شود.

هلدر یا تیغه نگهدارنده اینسرت که گاهی اوقات با عنوان Blade نیز نامیده می شود، در دو ارتفاغ 26 و 32 میلی متر، عرض ها و طولهای مختلف موجود می باشد. اقتصادی ترین هلدر با پهنای 2mm و اقتصادی ترین تیغچه یا اینسرت برش با پهنای 3mm می باشد که روی هلدر عرض 2mm قابل نشستن است.

ملاک تطابق هلدر و غلاف، ارتفاع است و هلدر از برندهای مختلف قابل قرارگیری در غلاف می باشد. ولیکن هلدر و تیغچه بایستی از یک برند باشند که امکان تطابق و قرارگیری اینسرت داخل هلدر باشد.