انگشتی کاربایدی سر کروی (بال نوز) – فولاد تراش

Solid carbide ball nose end mill - Steel

این انگشتی ها برای ماشینکاری فولاد در محدود سختی 45 تا 55 راکول مناسب هستند.