انگشتی اینسرتی مدولار (دنباله پیچی)

Screw bar cutter

این ابزار مدولار با ابزارگیر پیچی قابل استفاده می باشد.