فشنگی (کولت) ER با دنباله مخروط BT

ER Collet Chuck - BT Shank

هنگام خرید دنباله مخروط فشنگی (کولت) به نیاز احتمالی به خرید  پول استاد، آچار مهره کولت، فشنگی تکی و یا ست فشنگی توجه شود.

استاندارد دنباله مخروط BT شماره MAS403 می باشد.

با توجه به احتمال آسیب پذیری، مهره کولت به صورت یک قطعه جداگانه (یدکی) نیز فروخته می شود.