آچار فشنگی بدون مهره

(Wrench of Direct Collet (DC

این آچار برای سفت کردن فشنگی بدون مهره  (DC) در دنباله مخروط آن بکار می رود.