نمایش یک نتیجه

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی AP

۷۲,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی پیچی Screw Bar Cutter

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی سرکروی Ball End Mill

۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی گرد

۷۷,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

پیچ هولدر

۲,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی °PE75

۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی AP

۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی SE

۱۸۵,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی گرد

۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

مته U-Drill

۳۶۴,۰۰۰ تومان۸۵۲,۰۰۰ تومان