ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

۱۸۶,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۳۶۲,۰۰۰ تومان۵۲۸,۰۰۰ تومان
۴۸۴,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

انگشتی | solid end millلیست کامل

۳۰,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان

اینسرت | insertsلیست کامل

۱۲,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

فروش ویژه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۳,۰۰۰ تومان۲۷۷,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان