ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

۲۸۵,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان

انگشتی | solid end millلیست کامل

۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان

اینسرت | insertsلیست کامل

۱۲,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

۵۲,۰۰۰ تومان۹۴,۰۰۰ تومان
۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان