ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

نگهدارنده ابزار برشی

پیچ هولدر

۲,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی گرد

۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی °PE75

۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی AP

۷۲,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی گرد

۷۷,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی AP

۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی پیچی Screw Bar Cutter

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی سرکروی Ball End Mill

۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

انگشتی | solid end millلیست کامل

۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان

اینسرت | insertsلیست کامل

۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

اینسرت

اینسرت SE

۲۱,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان

اینسرت

اینسرت AP

۱۸,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کلت گیر Tool Holders Locking Device

۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه

اندازه گیری و کارگاهی

سختی سنج (پرتابل)

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

روبند دوتایی

۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

ساعت اندازه گیری Dial Indicator

۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کولیس دیجیتال Digital Caliper

۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

Z یاب Z- Zero Setter

۴۹۰,۰۰۰ تومان