ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

فروش ویژه
۴۸۴,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳۶۲,۰۰۰ تومان۵۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

۲,۷۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان
۳۶۴,۰۰۰ تومان۸۵۲,۰۰۰ تومان

انگشتی | solid end millلیست کامل

۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

اینسرت | insertsلیست کامل

۱۲,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

۱۹۳,۰۰۰ تومان۲۷۷,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان