ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

۲۸۵,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

نگهدارنده ابزار برشی

مته U-Drill

۳۶۴,۰۰۰ تومان۸۵۲,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی سرکروی Ball End Mill

۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی گرد

۷۷,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی AP

۷۲,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

پیچ هولدر

۲,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی گرد

۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

انگشتی اینسرتی پیچی Screw Bar Cutter

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده ابزار برشی

کفتراش اینسرتی °PE75

۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان

انگشتی | solid end millلیست کامل

۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان

اینسرت | insertsلیست کامل

۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

اینسرت

اینسرت AP

۱۸,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان

اینسرت

اینسرت SE

۲۱,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

اندازه گیری و کارگاهی

مجموعه روبنده 52Pcs. Clamping Kits

۲۲۰,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کولیس دیجیتال Digital Caliper

۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

لبه یاب فنری Mechanical Edge Finder

۹۵,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پلیسه گیر Deburing Handle

۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کلت گیر Tool Holders Locking Device

۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

Z یاب Z- Zero Setter

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پخ زن دستی خارجی

۷۷,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان